Contacteer ons

FabFood.be

Fabienne Aelterman

Willemsdorp 4

9840 - De Pinte

 

0477/78.50.29

info@fabfood.be

www.fabfood.be

 

BTW: BE0892.456.319

Deel onze smaak

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Privacy

FabFood.be © 2015 - Alle rechten voorbehouden - Algemene voorwaarden - Privacy

Created by Pc-Lab.be

Fab Food

Lees onze privacy aandachtig

Algemeen:

De algemene voorwaarden, vermeld op de achterzijde van de factuur of van de bestelbon en ondergetekende voor akkoord door de klant of bevestigd per email/online aanvraag door de klant, zijn enkel en bij uitsluitsel van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke zijn vermeld. De bestekken en prijsoffertes online en offline zijn gebaseerd op thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de zeven dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de 7 dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen. Leveringstermijnen zijn louter ter informatie. Een vertraging in de leveringstermijn geeft in geen geval recht op een annulering van de overeenkomst of schadevergoeding. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Rechten worden in voorkomend geval aan cliënt steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat cliënt de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier diensten op het gebied van FabFood.be verleent, waaronder wordt verstaan de automatische verwerking van gegevens met behulp van door leverancier beheerde programmatuur en apparatuur. Alleen het Belgisch recht is van toepassing op onze contracten.

 

Privacy beleid:

Http://www.FabFood.be heet u welkom! Deze site is eigendom van FabFood.be Dit privacy beleid informeert u over de wijze waarop informatie die u verstrekt via deze site wordt ingezameld, gebruikt en doorgegeven. Wij adviseren u om de tekst van dit privacy beleid geheel te lezen, vooraleer u deze site gebruikt of er informatie aan verstrekt. Uw toestemming door deze site te gebruiken verklaart u zich akkoord met de bepalingen van dit privacy beleid.

Telkens wanneer u informatie verstrekt via deze site, stemt u in met het inzamelen, gebruik en vrijgeven van die informatie in overeenstemming met dit privacy beleid. Actieve informatieverzameling zoals veel websites verzamelt deze site actief informatie van bezoekers door bepaalde vragen te stellen en door bezoekers in de gelegenheid te stellen rechtstreeks met ons te communiceren via e-mail, enquêteformulieren en/of chat rooms. De aldus verstrekte

informatie kan persoonsgebonden informatie bevatten (d.w.z. informatie die alleen op u te herleiden is zoals uw volledige naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.).

 

Beveiliging:

We treffen alle redelijke maatregelen om het doorzenden van persoonsgegevens van uw computer naar onze site te beschermen en om deze informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, verspreiding, wijziging of vernietiging. Bemerk evenwel dat handelingen over het Internet nooit 100 % veilig of storingsvrij zijn. Dat geldt in het bijzonder voor e-mails die van en naar deze site verzonden worden. U dient daarom zorgvuldig te bepalen welke informatie u via e-mail naar ons zendt. Wachtwoorden, identificatienummers of andere toegangsmodaliteiten die op deze site van toepassing zijn, dienen door u op vertrouwelijke wijze te worden behandeld.

Links naar andere websites.

Deze site kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Bemerk dat wij geen controle uitoefenen over deze websites en dat ons privacy beleid niet van toepassing is op deze websites. Het is aangewezen, telkens wanneer u een website bezoekt, het privacy beleid van de betreffende website te raadplegen.

 

Hoe neemt u contact op met ons:

Indien u vragen, commentaar of opmerkingen over ons privacy beleid heeft, of over de informatie op deze site, kunt u ons bereiken via: e-mail: info@fabfood.be , Tel: +32(0)477/78.50.29 of

Per post: FabFood.be T.A.V. Mevr. Fabienne Aelterman, Willemsdorp 4. 9840 - De Pinte, België

 

Wijzigingen in dit privacy beleid:

Wanneer dit privacy beleid verandert, wordt de herziende versie daarvan op deze site geplaatst.

Wij raden u aan ons privacy beleid op regelmatige tijdstippen te consulteren, in het bijzonder voordat u persoonsgegevens via deze site overweegt te

verstrekken.